FLCHOMES bị phạt vì công bố thông tin sai lệch

19:43 | 21/01/2022 Print
(TBTCO) - FLCHOMES vừa bị phạt 145 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và chậm công bố thông tin theo quy định. Đây là một công ty trong “hệ sinh thái FLC” của ông Trịnh Văn Quyết – người vừa bị phạt 1,5 tỷ đồng vì bán cổ phiếu FLC mà không công bố thông tin.
Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 5 tháng
Sẽ xử lý nghiêm khắc việc ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu FLC không đúng quy định
Chính thức hủy giao dịch bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết
Đang phối hợp xử lý vi phạm hành vi bán nhưng không công bố thông tin cổ phiếu FLC

Ngày 21/1/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển bất động sản FLCHOMES (FLCHOMES - địa chỉ trụ sở chính tại Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam).

FLCHOMES bị phạt vì công bố thông tin sai lệch
Lễ ra mắt và giới thiệu cơ hội đầu tư FLCHOMES ngày 18/11/2019.

Theo quyết định này, FLCHOMES bị phạt tiền 85 triệu đồng, căn cứ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Quyết định của UBCKNN nêu rõ, FLCHOMES bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, FLCHOMES công bố thông tin sai lệch đối với số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, được công bố thông tin ngày 29/2/2020.

Cụ thể, số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/2/2020 của các hạng mục: tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, chi phí trả trước ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguyên giá tài sản cố định hữu hình, hao mòn lũy kế, chi phí trả trước dài hạn, nợ phải trả, nợ ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, phải trả ngắn hạn khác, nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này; số liệu trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/2/2020 của các hạng mục: dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả là FLCHOMES buộc cải chính thông tin, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC.

Chưa dừng ở đó, FLCHOMES còn bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Công ty này bị phạt là do có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, FLCHOMES công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất)./.

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam