VEF: Doanh thu không đáng kể, thu nhập chủ yếu từ hoạt động tài chính

21:15 | 24/01/2022 Print
Công ty cổ phần Trung tâm Hội nghị triển lãm Việt Nam (mã cổ phiếu VEF, sàn UPCoM) đạt doanh thu thuần quý IV/2021 gần 3,6 tỷ đồng. Giá trị doanh thu theo đó khá nhỏ so với quy mô vốn chủ sở hữu 2.322 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Doanh thu thuần quý IV/2021 của VEF theo đó giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế năm 2021 đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2020.

VEF: Doanh thu không đáng kể, thu nhập chủ yếu từ hoạt động tài chính
VEF: Doanh thu không đáng kể, thu nhập chủ yếu từ hoạt động tài chính
Nợ cao, dòng tiền âm, RAL muốn huy động hơn nghìn tỷ từ cổ đông Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 105% so với lợi nhuận sau thuế quý IV/2020. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đạt 328 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2021.

Lý do lợi nhuận cao hơn khá nhiều so với doanh thu thuần là do thu nhập của Trung tâm Hội nghị triển lãm Việt Nam chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.

Doanh thu hoạt động tài chính quý IV/2021 đạt 114,5 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động tài chính cả năm 2021 đạt 403 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2020.

Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của VEF trong năm 2021 ghi nhận mức âm khá lớn, lên tới 1.839 tỷ đồng, trong khi trước đó dòng tiền kinh doanh năm 2020 chỉ âm hơn 45 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm trong năm 2021 chủ yếu do công ty dành nhiều tiền tăng đầu tư chứng khoán kinh doanh. Số tăng chi thuần cho chứng khoán kinh doanh trong năm theo đó lên tới 1.458 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của VEF trong năm 2021 bao gồm các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam có thời gian thu hồi lớn hơn 3 tháng với lãi suất 7,5%/năm.

Về cơ cấu tài chính, VEF có tổng giá trị nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 6.321 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với đầu năm. Quy mô nợ phải trả theo đó có giá trị lớn gấp hơn 2,7 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn có giá trị 4.921 tỷ đồng, chiếm 78% tổng giá trị nợ phải trả của công ty.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam