Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính:

Tập trung, quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022

09:20 | 28/01/2022 Print
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh;

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội;

Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách, triệt để tiếp kiệm chi ngân sách nhà nước;

Tập trung, quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022. Ảnh: Đức Minh

Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện, bao gồm:

Một là, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính – ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh xây dựng chính phủ số.

Ba là, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính, dịch vụ tài chính và thẩm định giá, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu ngân sách nhà nước.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia để ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sáu là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Bảy là, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Cuối cùng, thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng nêu rõ, nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy đảng trong toàn ngành Tài chính có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xác định rõ những việc phải làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết./.

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam