giải ngân vốn đầu tư

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 cho các dự án có quyết định phê duyệt đến ngày 31/10/2013.

Văn bản này của Bộ Tài chính nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 304/VPCP-KTTH ngày 14/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, quy định chỉ bố trí kế hoạch vốn năm 2014 cho dự án khởi công mới khi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2013.

Tại văn bản số 304/VPCP-KTTH ngày 14/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho phép các bộ, cơ quan, địa phương được giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án khởi công mới trong năm 2014 có quyết định đầu tư phê duyệt đến ngày 31/10/2013.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện như trên./.

N.P