TCHQ

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho DN. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, trong quý I/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ của 1.720 doanh nghiệp (DN) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Với kết quả trong quý I/2021 nêu trên, đến nay có gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 DN tham gia NSW.

Để nâng cao hiệu quả NSW, trong quý II/2021, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu, đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Trong đó, cơ quan hải quan tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung; khẩn trương xây dựng Nghị định về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính./.

Ngọc Linh