phân vùng chống dịch1
phân vùng chống dịch2
phân vùng chống dịch3

TTXVN