Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng