Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

TTXVN