>> BRC bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin HSX cho biết, ngày 06/02/2014 KDC đã có công văn giải trình về việc: nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính của công ty, công ty đã cho các đơn vị thành viên vay mặc dù chưa xin ý kiến của ĐHĐCĐ và các khoản vay này đã được thu hồi vào thời điểm 31/12/2013. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại điều 23 Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc ngăn ngừa xung đột lợi ích thì việc KDC cho vay các bên liên quan khi chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ là trái với quy định. Vì vậy, HSX nhắc nhở KDC phải tuân thủ đúng các quy định về quy chế quản trị công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC./.

Hồng Quyên