hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN làm thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Nâng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới từ 10 -15 bậc

Theo Tổng cục Hải quan, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 1/1/2021), ngành Hải quan quyết tâm thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính.

Trong đó, cơ quan hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm; bảo đảm yêu cầu, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí của người dân và DN trong việc tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, cơ quan hải quan tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối với mục tiêu cải cách, tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết, ngành Hải quan chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính đôn đốc, điều phối các bộ, ngành để tiếp tục cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu quyết tâm kết thúc năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10 - 15 bậc so với năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo kế hoạch của Bộ Tài chính. Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân, DN. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và DN phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Tích cực thúc đẩy NSW và cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cùng với các nội dung nêu trên, Quyết định 172/QĐ-TCHQ cũng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hoá XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và các thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Trong năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành mở rộng số lượng thủ tục hành chính được kết nối qua NSW; nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá XNK với các nước ASEAN.

Để thực hiện đảm bảo mục tiêu Chính phủ đề ra, ngành Hải quan tiếp tục đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện đầy đủ các giải pháp cải cách về quản lý, KTCN; rà soát, cắt giảm thực chất, hiệu quả tối thiếu 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng KTCN, thực hiện công bố công khai, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, KTCN trước và sau khi cắt giảm theo yêu cầu của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan cũng đảm bảo việc chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp cải cách về quản lý, KTCN; đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với DN XNK, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Ngọc Linh