Theo Quyết định này, đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng làm Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/5/2014.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và thủ trưởng một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tập trung kiểm tra sâu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, công tác thực hiện chính sách pháp luật của địa phương theo Luật thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN… Về công tác PCTN tập trung vào 2 vấn đề là việc tuyên truyền pháp luật về PCTN và kê khai tài sản theo Nghị định 78/CP của Chính phủ./.

Trung Ninh