Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ngân hàng mua trái phiếu của nhau

15:43 | 31/07/2021 Print
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hàng Thông tư số 12 /2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng mua bán giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng khác phát hành trong nước.

ngan hang

Giao dịch giấy tờ có giá phải được thể hiện bằng hình thức phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Ảnh: T.L

Thông tư này quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là ngân hàng) mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do ngân hàng khác phát hành trong nước chưa đến hạn thanh toán.

Thông tư này không điều chỉnh đối với các hoạt động mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng trên thị trường quốc tế; mua, bán trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành được Chính phủ bảo lãnh.

Ngoài ra, một số hoạt động khác cũng không nằm trong phạm vi của thông tư này là phát hành giấy tờ có giá trong nước của ngân hàng nước ngoài; mua lại và hoán đổi trái phiếu do chính tổ chức tín dụng phát hành; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản bảo đảm.

Thông tư 12 quy định, các ngân hàng được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Bên mua, bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua, bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi. Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang được chiết khấu, tái chiết khấu.

Các ngân hàng mua, bán trái phiếu phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại thông tư này.

Các ngân hàng chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, các ngân hàng chỉ được mua, bán với tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Thông tư 12 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2021./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam