Sông Đà 11: Chi phí quản lý ăn mòn lợi nhuận quý II

16:56 | 29/07/2021 Print
Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần của doanh nghiệp này ghi nhận mức 265 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng trưởng 34,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán trong kỳ là 200 tỷ đồng, tăng 36%. Lợi nhuận gộp quý II/2021 đạt 65 tỷ đồng, tăng 30% so với quý II năm ngoái.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp này trong quý II/2021 lại khá khiêm tốn khi chỉ đạt hơn 3,7 tỷ đồng, giảm tới 61,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong biến động các khoản chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp của Sông Đà 11 tăng khá mạnh, đạt 38 tỷ đồng trong quý II/2021, trong khi khoản chi phí này cùng kỳ năm ngoái chỉ là hơn 18,3 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, Sông Đà 11 có vốn chủ sở hữu là 633,4 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021, trong khi nợ phải trả là 1.552 tỷ đồng. Nợ phải trả theo đó lớn gấp gần 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Trong các khoản nợ phải trả, công ty có 321 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 825 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Về cơ cấu tài sản, công ty này có 1.460 tỷ đồng tài sản dài hạn, chủ yếu nằm ở tài sản cố định với giá trị là hơn 1.386 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn có giá trị 726 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là nhóm tài sản có giá trị lớn nhất với 444 tỷ đồng, công ty phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền là 64,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với con 39 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Việc tăng trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi cũng chính là lý do làm tăng mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty này.

Một nhóm tài sản ngắn hạn có tỷ lệ rủi ro cao khác là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Công ty này đầu tư 1,87 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, nhưng giá trị còn lại chỉ còn 692,4 tỷ đồng. Số tiền phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là 1,18 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam