Đà Nẵng thí điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh

17:59 | 03/03/2021 Print
Từ ngày 25/2 đến ngày 30/6/2021, Cục Thuế TP. Đà Nẵng triển khai thí điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

đăng ký thuế

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền cho người nộp thuế, cán bộ thuế về dịch vụ này. Ảnh: .C. Huệ

Mới đây, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng và Chi cục Thuế quận Hải Châu triển khai thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế (ĐKT) lần đầu cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) có kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP. Đà Nẵng phân công các bộ phận thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu điện tử của người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua Cổng DVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ ĐKT; trả kết quả giải quyết hồ sơ; lưu trữ, tra cứu hồ sơ, kết quả đã nhận, gửi của người nộp thuế, cơ quan thuế bằng phương thức điện tử được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Được biết, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho cơ quan thuế, cán bộ thuế và người nộp thuế theo địa chỉ ftp.7/ftp.tct.vn/Public/VPTCT/TailieuHDSD ĐKT điện tử.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế sẽ đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ icanhan) để người nộp thuế tra cứu và thực hiện.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền cho người nộp thuế, cán bộ thuế về dịch vụ này; đồng thời tổ chức hỗ trợ cho người nộp thuế kịp thời để người nộp thuế hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ.

Chi cục Thuế quận Hải Châu cử 1 cán bộ làm đầu mối để trao đổi và thống nhất kế hoạch triển khai với bộ phận nghiệp vụ của Bộ Công an và hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện dịch vụ. Đồng thời, cơ quan thuế đánh giá việc triển khai thí điểm và gửi báo cáo Tổng cục Thuế về kết quả triển khai thí điểm, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp xử lý.

7 bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn dịch vụ đăng ký thuế lần đầu.

Bước 2: Cổng DVCQG định tuyến sang cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để người nộp thuế khai tờ khai đãng ký thuế mẫu số 05/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân.

Bước 4: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

Bước 5: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử tại tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trong cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động chuyển thông tin về hồ sơ đãng ký thuế lần đầu bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.


Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam