Hà Nội: Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021

15:03 | 24/06/2021 Print
Hà Nội sẽ cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại tính đến ngày 15/6/2021; thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 và điều hành ngân sách các tháng cuối năm.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP; UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc cắt giảm, tiết kiệm thêm kinh phí chi thường xuyên.

Đối tượng thực hiện gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng số thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên.

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 5/2021, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về tiết kiệm ngân sách ở khối địa phương với tổng số tiền tiết kiệm là hơn 10.287 tỷ đồng.

Cụ thể, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng, chống dịch của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội) tính đến ngày 15/6/2021; thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021.

Căn cứ hướng dẫn xác định số cắt giảm và số tiết kiệm thêm nêu trên, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị (dự toán cấp I) đề xuất về các khoản kinh phí cắt giảm theo lĩnh vực chi (kể cả các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; các cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu nghiệp vụ được để lại) gửi Sở Tài chính Hà Nội trước ngày 25/6/2021 để rà soát, tổng hợp trình UBND thành phố, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

UBND các quận, huyện, thị xã quyết định số kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi và gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo phương án cắt giảm và tiết kiệm thêm đã được duyệt; báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính về kinh phí cắt giảm và số tiết kiệm thêm trước ngày 30/6/2021…/.

Phúc Nguyên

Phúc Nguyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam