Lập báo cáo tài chính khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

11:44 | 16/04/2021 Print
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

kế toán

Khi ĐVSN công lập chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính dựa trên khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm. Ảnh: K.H

Thông tư số 26/2021/TT-BTC áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).

Theo hướng dẫn, đơn vị SNCL chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị SNCL và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi sang CTCP.

CTCP được chuyển đổi từ đơn vị SNCL hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC cho các hoạt động phát sinh từ thời điểm chính thức chuyển thành CTCP.

Khi đơn vị SNCL chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính dựa trên khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm: Thời điểm xác định giá trị đơn vị SNCL sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định; tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành CTCP theo quy định làm căn cứ bàn giao sang CTCP.

Các bước thực hiện lập báo cáo tình hình tài chính bao gồm:

Thực hiện các bước khóa sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Phân tích số liệu chi tiết căn cứ sổ sách kế toán, văn bản xác định lại giá trị tài sản để chuyển đổi, hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị SNCL các tài liệu có liên quan khác.

Lập bảng chuyển đổi số liệu theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ số liệu Bảng chuyển đổi số liệu và hướng dẫn lập các chỉ tiêu chi tiết trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thực hiện tổng hợp chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Phụ lục 02.

Thông tư số 26/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/6/2021./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam