Hà Nội: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2020

14:28 | 24/02/2021 Print
Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 theo quy định, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2021.

Để hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2020, đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; các ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án trực thuộc thành phố liên hệ Kho bạc Nhà nước đối chiếu, xác nhận tình hình, số liệu thanh toán vốn đầu tư năm 2020 các dự án do thành phố quản lý. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 theo quy định, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/5/2021.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng tài chính kế toán trực thuộc triển khai việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2020 thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tài chính Hà Nội trước ngày 15/5/2021.

Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị không chấp hành báo cáo quyết toán, Sở Tài chính Hà Nội sẽ tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam