Bộ Tài chính chủ trì triển khai Đề án cải cách kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

14:32 | 19/01/2021 Print
Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đề án, cơ quan hải quan sẽ thực hiện đồng thời thủ tục nhập khẩu hàng hóa và thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam