Vẫn quản lý nhiên liệu hàng không dự trữ quốc gia theo phương thức cũ

10:53 | 07/01/2015 Print
Đây là ý kiến của Bộ Tài chính trả lời Bộ GTVT về việc quản lý nhiên liệu dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính cho biết, trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia. Trước mắt, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT thực hiện bảo quản số lượng nhiên liệu Jet-A1 dự trữ quốc gia theo phương thức cũ là giao kế hoạch và cấp dự toán kinh phí trực tiếp cho đơn vị bảo quản là Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam.

Về hình thức cấp kinh phí bảo quản: Cấp bằng hình thức lệnh chi tiền theo quy định tại Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT rà soát số lượng hàng dự trữ và mức kinh phí bảo quản năm 2014 gửi hồ sơ về Bộ Tài chính để có cơ sở cấp kinh phí bảo quản cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ./.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam