Hai trường hợp được sắm mới xe công

11:44 | 04/09/2014 Print
Chỉ có các cơ quan, đơn vị thành lập mới và các cơ quan, đơn vị do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến xe ô tô bị hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông mới được mua xe mới phục vụ công tác chung.

xe ô tô công

Ảnh Hạnh Thảo

Đó là nội dung mới tại văn bản số 12274/BTC-QLCS ngày 3/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô, theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, 2 trường hợp được mua xe ô tô phục vụ công tác chung là các cơ quan, đơn vị thành lập mới và các cơ quan, đơn vị do nguyên nhân bất khả kháng như xe bị tai nạn (bao gồm cả tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên gây ra như: bão, lũ, mưa đá, cây đổ…) dẫn đến hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông và xe bị mất, mà không tìm thấy trong các trường hợp.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/2/2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho ý kiến chỉ đạo tại công văn số 5964/VPCP-KTTH ngày 6/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP. Vì vậy, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.

Theo hướng dẫn mới, việc mua sắm xe ô tô trong 2 trường hợp (nêu trên) phải đảm bảo các nguyên tắc: sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có trong phạm vi bộ, ngành, địa phương nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị; đúng tiêu chuẩn, định mức quy định (tại các quyết định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước).

Đặc biệt, với nguồn kinh phí mua xe, các cơ quan, đơn vị tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được giao.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quyết định việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương quản lý); Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Bộ Tài chính cũng lưu ý, các trường hợp khác không thuộc hai trường hợp nêu trên, việc mua sắm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/02/2014 của Bộ Tài chính./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam