Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao được áp dụng từ ngày 30-4-2021

08:40 | 21/03/2021 Print
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Khoản 3 Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí: Thứ nhất, doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp.

Thứ hai, tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp (bao gồm khấu hao đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố định, chi thường xuyên hằng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển); chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho lao động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; phí bản quyền, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển...

Thứ ba, tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp (là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số lao động đạt các mức nhất định...

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30-4-2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15-6-2015.

Theo hanoimoi.com.vn

Theo hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam