Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ

22:12 | 22/01/2021 Print
(TBTCO)-Một trong những nội dung được nhiều phóng viên báo đài trong nước và quốc tế đặt câu hỏi quan tâm tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội Đảng chiều 22/1, đó là công tác nhân sự, với các nội dung về cơ cấu nhân sự và nhân sự tái cử, nhân sự đặc biệt, về Điều lệ Đảng...

VVT

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo.

>> Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề nhân sự, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự của Ban Chấp hành khoá XIII có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Bộ Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá XII.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết như Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định như Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền… Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 75 về phương hướng công tác nhân sự khoá XIII.

"Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương lần này được Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Đồng thời, tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm một cách chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó", ông Mai Văn Chính khẳng định.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự đã xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữ tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, bảo đảm phù hợp cơ cấu theo địa bàn công tác… "nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn". Đồng thời, "kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót người thật sự có đức, có tài trong Đảng, trong nhân dân".

Về quy trình công tác nhân sự, điểm mới được ông Mai Văn Chính cho biết là tiến hành theo quy trình 5 bước (nhiệm kỳ trước là 3 bước) nên đã chặt chẽ hơn, dân chủ hơn. Đồng thời đã cụ thể hoá cho cả các trường gợp tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh; bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chất lượng, có số lượng cơ cấu hợp lý, bảo đảm kế thừa, ổn định, đổi mới, có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ.

Trường hợp đặc biệt là xuất phát từ tình hình thực tiễn

Trên cơ sở đó, từ Hội nghị 13, 14, 15, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Theo kết luận số 75 thì Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII có 200 Uỷ viên, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết.

Về trường hợp đặc biệt được giới thiệu, đề cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, theo ông Mai Văn Chính, là xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào điều kiện, nhất là cơ sở tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

"Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao chọn một số trường hợp "đặc biệt" cả nhân sự tái cử và nhân sự giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định", Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết.

Liên quan đến câu hỏi có xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay không, ông Mai Văn Chính cho biết "việc này sẽ do Đại hội xem xét quyết định".

Ngoài ra, tại buổi họp báo, các phóng viên trong nước và quốc tế cũng đã đặt câu hỏi xung quanh những nội dung chính của Đại hội như: chủ đề Đại hội và nội hàm của chủ đề; những điểm mới trong các dự thảo Văn kiện; nội dung chi tiết của chương trình Đại hội; về các quy định tác nghiệp tại Đại hội…

Thông tin thêm về công tác nhân sự, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ: Công tác nhân sự cho Đại hội lần này đã được chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cách làm này được kế thừa những kinh nghiệm quý báu, hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam