Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

18:28 | 26/09/2014 Print
Ngày 26/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tổ chức quốc tế và 1.008 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Toàn cảnh Đại hội trong lễ khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn với dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước Trước đó trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo những nội dung chính của Đại hội. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (2009-2014); từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019). Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi và bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của các tầng lớp nhân dân. Do đó, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII là đại hội tiếp nối mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tin và ảnh: Hồng Quyên

Tin và ảnh: Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam