Kho bạc Hòa Bình: Báo cáo tài chính nhà nước được lập đúng hạn

15:32 | 14/09/2021 Print
Lập Báo cáo tài chính nhà nước là một nghiệp vụ mới và khó, tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đã rất nỗ lực để Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 được lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin nhất.

BCTCNN

Ảnh TL minh họa.

Ông Lê Hoài Thanh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, khác với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh hàng năm được lập trên cơ sở số thực thu, thực chi bằng tiền của quỹ NSNN, Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) tỉnh được tổng hợp từ phạm vi rộng hơn, là toàn bộ khu vực nhà nước thuộc tỉnh, trong đó các tài sản hình thành từ quỹ NSNN tỉnh chiếm một tỷ trọng chủ yếu.

Ngoài ra BCTCNN còn bao gồm số liệu tài chính của các quỹ tài chính nhà nước khác (như quỹ dự trữ tài chính); số liệu thu chi hoạt động sự nghiệp (các khoản phí được khấu trừ để lại cho đơn vị); sản xuất kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập không phản ánh qua thu, chi NSNN; giá trị tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản cố định (hữu hình và vô hình) của các đơn vị thuộc khu vực nhà nước của tỉnh Hòa Bình, số liệu chi NSNN hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp được tổng hợp trong chi phí khác của nguồn NSNN.

Nếu như Báo cáo quyết toán NSNN chủ yếu phản ánh các nội dung thu, chi NSNN theo mục lục NSNN (trong đó báo cáo chi NSNN chủ yếu phản ánh theo nội dung chi và theo lĩnh vực, các công trình, dự án), thì BCTCNN tỉnh còn cung cấp thông tin về tình hình tài sản và các nguồn hình thành tài sản tương ứng của khu vực nhà nước trên phạm vi tỉnh Hòa Bình; kết quả hoạt động tài chính nhà nước qua số liệu doanh thu và chi phí tài chính; cung cấp về các luồng tiền thực vào ra trong kỳ báo cáo. Đây cũng là nội dung mà báo cáo quyết toán NSNN hàng năm chưa cung cấp đầy đủ.

BCTCNN năm 2019 của tỉnh Hòa Bình được tổng hợp từ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán gồm: 487 đơn vị dự toán khối huyện xã và 39 đơn vị dự toán khối tỉnh; báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hòa Bình; số liệu thu và phải thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế Hòa Bình; số liệu vay nợ của tỉnh được tổng hợp từ KBNN Hòa Bình và số liệu vay của tỉnh do Vụ NSNN, Bộ Tài chính cung cấp; số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh do Sở Tài chính cung cấp; số liệu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh quản lý từ Sở Tài chính cung cấp và một số số liệu thu, chi NSNN khác chưa có trong các báo cáo nêu trên do KBNN Hòa Bình tổng hợp từ TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc).

Do đó, để việc lập BCTCNN năm 2019 trên địa bàn tỉnh được đầy đủ và đúng hạn, rút kinh nghiệm từ việc lập BCTCNN năm 2018, KBNN Hòa Bình đã ban hành công văn số 1171/KBHB-KTNN ngày 10/4/2020 đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I thực hiện lập BCTCNN gửi KBNN các huyện và phòng Kế toán nhà nước.

“Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo KBNN Hòa Bình và đội hỗ trợ của KBNN, việc tổng hợp và lập BCTCNN tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã được hoàn thành đúng thời gian quy định. Số liệu BCTCNN nói chung và BCTCNN tỉnh Hòa Bình nói riêng sẽ bổ sung, cung cấp một góc nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước cho các cơ quan quản lý, nhân dân và các tổ chức, đơn vị quan tâm”, ông Lê Hoài Thanh cho biết./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam