Cách xử lý hoá đơn điện tử bị sai sót theo quy định mới

11:23 | 20/09/2021 Print
Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi hoá đơn điện tử có sai sót về nội dung, hoặc sai sót về bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, khai bổ sung hồ sơ thuế thì khi điều chỉnh, người bán phải thông báo cho cơ quan thuế.

hóa đơn điện tử

Khi hóa đơn điện tử có sai sót, người bán hàng phải thông báo cho cơ quan thuế. Ảnh: NM.

>> Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy từ 1/7/2022

>> Máy tính tiền kết nối cơ quan thuế là giải pháp khả thi để chống thất thu

>> Muốn cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử cần phải có điều kiện gì?

>> Trường hợp doanh nghiệp nào có rủi ro về hóa đơn?

>> Chuyển từ hóa đơn điện tử thông thường sang hóa đơn có mã thế nào?

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, đối với hóa đơn điện tử có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thì người bán phải thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót (theo mẫu), hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước, hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ, thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (theo mẫu).

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.

Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót, thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử phải điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam