Ban hành danh mục thuốc phòng trừ sâu bệnh để xác định thuế

14:57 | 04/10/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải ban hành danh mục thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng để thuận lợi trong xác định thuế giá trị gia tăng.

tăng trưởng

Ảnh: Minh họa.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại khoản 2 Điều 3 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Điều 16 Luật Thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của luật này theo yêu cầu quản lý.

Thực tế hiện nay có một số mặt hàng vừa được xác định là hóa chất vừa được xác định là thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng nên cơ quan thuế, cơ quan hải quan rất khó xác định thuế GTGT cho phù hợp. Để việc áp dụng được thống nhất, cần thiết phải ban hành danh mục thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng theo danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam