Còn nhiều đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

16:31 | 06/10/2021 Print
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến 24/9/2021, có 34 bộ và 39 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: TL.
Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: TL.

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ vốn của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát và có ý kiến đối với các trường hợp phân bổ vốn không đúng quy định và đề nghị các đơn vị rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Tổng số vốn đã phân bổ sau 9 tháng là 474.618,71 tỷ đồng, đạt 102,89% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (461.300 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch là 63.368,99 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 172.658,034 tỷ đồng, đạt 83,81% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (206.000 tỷ đồng). Vốn cân đối ngân sách địa phương là 301.960,673 tỷ đồng, đạt 118,28% kế hoạch vốn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (255.300 tỷ đồng).

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 50.050,283 tỷ đồng, bằng 10,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước là 44.708,047 tỷ đồng; vốn ngoài nước là 5.342,236 tỷ đồng.

Cụ thể: Số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương chiếm 18,43% kế hoạch và các địa phương chiếm 8,53% kế hoạch.

Bộ Tài chính nhận định nguyên nhân của việc các cơ quan trung ương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, còn 14/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: An Giang (43,33%), Cần Thơ (40,55%).

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam