Cắt giảm 167 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế

19:55 | 06/10/2021 Print
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, bao gồm 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh.

Như vậy, Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cắt giảm 167 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế
Bộ Y tế cắt giảm nhiều thủ tục hành chính giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Ảnh: Văn Nam.

Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm từ việc cắt giảm 167 thủ tục và quy định ước tính khoảng 570 tỷ đồng.

Tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Bộ Y tế kiến nghị sửa đổi, bổ sung 32 văn bản (trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 3 luật, 17 nghị định, 3 thông tư liên tịch, 8 thông tư; đề xuất xây dựng mới 1 nghị định).

Với kết quả nêu trên, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Trên cơ sở phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

Văn Nam

© Thời báo Tài chính Việt Nam