Longform
Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

07:56 | 22/04/2022

Thực hiện hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy là một đột phá lớn, nền tảng quan trọng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan nhà nước.
Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc
Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế hóa đơn giấy là một đột phá lớn, nền tảng quan trọng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan nhà nước.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Để triển khai Luật này, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của nghị định là quy định về việc quản lý, sử dụng HĐĐT kể từ ngày 1/7/2022. Nói cách khác, từ 1/7/2022, toàn bộ người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn phải chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Đây là nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xác định triển khai hoá đơn điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm thúc đẩy trong chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác.

Việc triển khai hoá đơn điện tử sẽ góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp.

Với mục tiêu đặt ra, Bộ Tài chính đã phê duyệt việc tổ chức thực hiện triển khai áp dụng HĐĐT theo lộ trình 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 tại địa bàn 6 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ) từ ngày 21/11/2021.

Giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc
Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 6 quyết định về việc triển khai áp dụng HĐĐT cho 6 tỉnh, thành phố và công văn số 10847/BTC-TCT gửi ủy ban nhân dân 6 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp triển khai HĐĐT.

Ngay sau đó, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ thường trực triển khai tại Tổng cục Thuế và 6 tỉnh, thành phố với sự tham gia của ủy ban nhân dân, các sở/ban/ngành tại địa phương; trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; ban hành Quy trình quản lý hoá đơn điện tử, Quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế làm căn cứ hướng dẫn thực hiện và triển khai các giải pháp đồng bộ, thống nhất.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Cơ quan thuế các cấp cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, quy định cũng như lợi ích khi áp dụng HĐĐT; tập huấn về chính sách HĐĐT, quy trình quản lý hoá đơn điện tử và hệ thống công nghệ thông tin cho các cơ quan thuế và người nộp thuế.

Đồng thời, kết nối với 25 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT, đăng tải công khai thông tin của 25 tổ chức truyền nhận và 83 tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thành lập Trung tâm điều hành và hỗ trợ triển khai HĐĐT tại Tổng cục và 6 cục thuế để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai; xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng,...

Kết quả, đến ngày 31/3/2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố đang sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là 221.873, Hà Nội là 176.960, Hải Phòng là 18.927, Quảng Ninh là 10.044, Bình Định là 7.842 và Phú Thọ là 6.181.

Toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã sử dụng HĐĐT. Trong đó, Hà Nội là 9.233; TP. Hồ Chí Minh là 6.428; Quảng Ninh là 2.064; Phú Thọ là 1.133; Bình Định là 937; Hải Phòng là 885.

Số lượng hóa đơn cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý từ khi triển khai đến ngày 31/3/2022 là 58.246.486 hóa đơn. Trong đó: hóa đơn có mã 44.118.959; hóa đơn không mã gửi đầy đủ dữ liệu đến cơ quan thuế là 5.513.556; hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp cơ quan thuế là 8.613.971.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, ủy ban nhân dân về việc phối hợp triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 14/3/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Tổng cục Thuế

- Rà soát kiện toàn nhân sự của Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai và Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế.

- Rà soát, hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT và quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về HĐĐT.

- Tập huấn về chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT.

- Tổ chức hội nghị trao đổi với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT về kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp triển khai hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố.

- Triển khai về công nghệ thông tin.

Tại các Cục Thuế

- Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

- Thành lập Tổ thường trực triển khai HĐĐT tại địa phương.

- Thành lập Trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế.

- Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định.

- Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hoá đơn điện tử theo thông báo của cơ quan thuế.

- Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng.

- Tập huấn chính sách HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Quy trình HĐĐT cho cán bộ thuế, người nộp thuế.

- Tổ chức hỗ trợ các vướng mắc cho người nộp thuế, cán bộ thuế trong quá trình triển khai HĐĐT của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốcChặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốcChặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Sáng ngày 21/4/2022, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ công bố hệ thống HĐĐT toàn quốc như một cam kết tích cực đồng hành cùng DN trong hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng ngành Tài chính và Chính phủ đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh.

Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống HĐĐT là dấu mốc quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số không chỉ của ngành Thuế, mà cả đối với DN, người dân. Vì vậy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đều đặt niềm tin, việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.

Hệ thống HĐĐT sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, DN, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Với sự chuẩn bị chu đáo cộng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Tổng cục Thuế đã đặt ra lộ trình đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%; đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng DN, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Chặng đường phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Để đáp ứng yêu cầu triển khai giai đoạn 2, Tổng cục Thuế lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã HĐĐT trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố, đáp ứng quy định về uỷ nhiệm lập hoá đơn, bổ sung các báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo tổng hợp dữ liệu và hoàn thiện các tiện ích nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế và cán bộ thuế khi sử dụng phần mềm.

Bên cạnh đó, tổng cục cũng đã rà soát bổ sung năng lực hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022 và tiếp tục thực hiện các thủ tục trang bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu HĐĐT khi các tập đoàn, tổng công ty và 63 tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai./.

Hồng Vân