Longform
LONGFORM: Kiên định chính sách tài khóa, hỗ trợ tăng trưởng

10:29 | 25/10/2021

(TBTCO) - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã quyết liệt cùng toàn ngành Tài chính kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra, vừa chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
LONGFORM: Kiên định chính sách tài khóa, hỗ trợ tăng trưởng

KIÊN ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNGKIÊN ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG

KIÊN ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG

KIÊN ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG