Longform
Phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ: Kết nối đầu tư - Hỗ trợ phục hồi và phát triển

16:03 | 28/07/2022

Với tầm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước, những năm qua, các tỉnh Đông Nam Bộ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng.