Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trái ngọt
Chiến lược phát triển KBNN
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước (KBNN) đang dần mang diện mạo mới sau 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ đến tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực đều có những kết quả tốt.