Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án PPP
cao tốc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
PPP
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
xay
(TBTCVN) - Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) có hiệu lực vào đầu năm 2018, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để thi hành.
trang 14
(TBTCVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới đưa vào hoạt động Cổng Thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) do bộ này quản lý tại địa chỉ http//ppp.mt.gov.vn.
tài chính ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; lãi suất huy động vốn đầu tư đối với dự án PPP; hướng dẫn nộp lợi nhuận, cổ tức được chia vào NSNN… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2016.
PPP
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
nhà thầu PPP
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.