Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
gia thuoc chua benh
(TBTCO) - Giá thuốc tiếp tục ổn định chủ yếu do áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm, cùng với việc các cơ quan quản lý nhà nước về giá tiếp tục tăng cường rà soát tính hợp lý của giá thuốc kê khai và kê khai lại.