Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa niêm yết bổ sung
d
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành công (mã Ck TCM) được niêm yết bổ sung 2,5 triệu cổ phiếu trên HSX.
dx
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Đất xanh (mã Ck DXG) được niêm yết bổ sung 39,3 triệu cổ phiếu trên HSX.
pt
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Phú Tài (mã Ck PTB) được niêm yết bổ sung 5,1 triệu cổ phiếu trên HSX.
flc
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã Ck ROS) được niêm yết bổ sung 94,5 triệu cổ phiếu trên HSX.
vn
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã Ck VND) được niêm yết bổ sung 65,4 triệu cổ phiếu trên HSX.
fpt
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP FPT (mã Ck FPT) được niêm yết bổ sung 2,6 triệu cổ phiếu trên HSX.
VPH
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Vạn Phát Hưng (mã Ck VPH) được niêm yết bổ sung 12 triệu cổ phiếu trên HSX.
fc
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP FECON (mã Ck FCN) được niêm yết bổ sung 33 triệu cổ phiếu trên HSX.
dag
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã Ck DAG) được niêm yết bổ sung 5,3 triệu cổ phiếu trên HSX.