Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản cố định
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2013/TT-BTC vừa được ban hành ngày 4/12/2013, hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.