Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giảm biên chế
tinh giam biên chế
(TBTCO) - Theo dự thảo Đề án tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, đối tượng tinh giản là tất cả đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng.
thu tuc
(TBTCO) - Đây là quy định tại Nghị định về chính sách tinh giản biên chế vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
bien che
(TBTCO) - Tinh giản biên chế phải gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm tinh giản đúng đối tượng, đúng vị trí.
(TBTCO) - Hàng năm, Thành phố Hà Nội sẽ dành 50% tăng thu ngân sách Thành phố (tăng thu dự toán năm sau so với năm trước và tăng thu thực hiện so với dự toán) cho cải cách tiền lương.
Bo truong
(TBTCO) - Ngày 19/9, UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2013 và dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật THTK, CLP (sửa đổi).