Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 27 hiệp định
(TBTCO) - Trong tháng 7/2013, Bộ Tài chính đã ký kết 4 hiệp định vay vốn, với tổng trị giá là 581,5 triệu USD. Như vậy, 7 tháng, Bộ đã tham gia đàm phán và ký kết 27 hiệp định vay, viện trợ với tổng trị giá cam kết là 3,78 tỷ USD.