Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 4 DN triển khai bảo hiểm thủy sản
bảo hiểm thân tàu
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/12/2014, bảo hiểm PJICO đã cấp được 270 đơn bảo hiểm thân tàu với tổng số tiền bảo hiểm ước đạt 230 tỷ đồng, phí bảo hiểm 5,2 tỷ đồng; 170 đơn bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 1.500 thuyền viên, ước số tiền bảo hiểm là 105 tỷ đồng, tổng phí bảo hiểm là 450 triệu đồng.