Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ba trục sản phẩm nông nghiệp
Rau sách
(TBTCO) - Thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.