Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán dưa hấu
ban dưa hấu
(TBTCO) - Thông tin hiện nay không thể nói là khan hiếm, khó cập nhật. Nhưng sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản đều có tính thời vụ, nên việc cập nhập thông tin không kịp thời, người sản xuất không thể chủ động điều tiết. DN được trông đợi là người chắp mối giữa thị trường và sản xuất.