Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
gạo dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có văn bản đôn đốc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương nhập đủ số lượng gạo dự trữ quốc gia năm 2020.