Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp miễn phí bản quyền phần mềm
bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp trong việc chỉ đạo Sở Tài chính liên hệ với Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính tổ chức triển khai phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0.