Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chiến lược nợ công
nợ công
(TBTCO) - Ngoài việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược nợ công, Chính phủ đã có các giải pháp đồng bộ để tăng cường quản lý, đặc biệt là vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.
nợ công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, đỉnh nợ công rơi vào năm 2015 - 2016. Từ năm 2017 sẽ giảm dần cho đến 2020 nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vay nợ cho đầu tư và phát triển trong tương lai.