Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chồng hờ vợ hờ
No xau
(TBTCO) - Việc mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt là bước tiến đầu tiên của việc xử lý nợ xấu. Thế nhưng để giải quyết dứt điểm thì cần mua đứt bán đoạn theo giá thị trường, thay vì mua bán kiểu "chồng hờ, vợ hờ" như hiện nay.