Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
(TBTCO) - Đó là một trong những đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn số 13508/BTC-NSNN trả lời Bộ NN&PTNN về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai hoạt động môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới.