Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty TNHH 1TV độc lập
tai chinh doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Không chỉ có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mới ngập trong nợ nần, mà các công ty TNHH một thành viên độc lập trực thuộc bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng giảm lãi, tăng nợ.