Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng
công trình xây dựng
(TBTCO) - Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một cuộc cách mạng trong quản lý đầu tư xây dung; góp phần nâng cao quản lý các dự án, hạn chế đội vốn; tạo được thị trường xây dựng cạnh tranh; chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.