Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng
đào tạo nghề
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
hoc vien
(TBTCO) - Trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn. Trường hợp chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học.