Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án theo Chiến lược quốc gia
da dang sinh hoc
(TBTCO) - Đó là nội dung của Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.